eBřemena pro správce sítí

Portál eBřemena – rychlé řešení pro ocenění věcných břemen

Ceník a objednávka  Portál EBremena

eBřemena jsou internetový portál umožňující ocenění věcných břemen zejména pro liniové stavby. Tento portál je určený zejména pro správce sítí, projektantské firmy projektující liniové stavby apod. V současnosti jsou největšími uživateli tohoto řešení významné české firmy ČEZ Distribuce, a.s. a Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dříve součást O2 Czech Republic). Přístup k portálu je však možný i jiným subjektům či jednotlivcům. Pro přístup k oceňovacímu portálu získáte po zaplacení licence unikátní přístupové jméno a heslo. Přístupové údaje lze také vytvořit na zkušební dobu 14 dní.

Způsob ocenění

Ocenění probíhá na základě § 16b zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku (ve znění pozdějších předpisů) výnosovým způsobem na základě ročního užitku. Roční užitek je stanoven metodou simulovaného nájemného na základě daného vztahu mezi hodnotou věci a hodnotou jejího nájmu. Pro stanovení hodnoty věci, v tomto případě pozemku, systém využívá oceňovací vyhlášku č. 441/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Plocha pozemku se určuje na základě délky trasy a šířky dotčeného území. Je však možné přímo zadat i plochu dotčeného pozemku.

Uživatelské rozhraní

EBremena1

Po přihlášení se Vám zobrazí hlavní okno aplikace, ve kterém se přímo provádí ocenění. Zadávání údajů je rozděleno do několika částí. Základní část složí k prvotní identifikaci. Tato část obsahuje údaje o akci a zhotoviteli ocenění. Další část slouží k zadání katastrální specifikace. Poté následuje pasáž k zadání údajů o pozemku. Zásadní pro další ocenění je správný výběr Druhu pozemku. Po zadání základních parametrů pozemku následuje část pro zadávání informací o pozemku, která slouží pro potřeby ocenění a je rozdílná podle druhu pozemku. Pro urbanizované pozemky (stavební pozemky a pozemky užívané spolu se stavebními pozemky) následuje sada šesti číselníkových položek obsahující údaje o obci, ve které se oceňovaný pozemek nachází. Tyto údaje se nastavují vždy ve vztahu k obci bez ohledu na konkrétní polohu oceňovaného pozemku (i kdyby to např. byla hájovna na samotě 5 km o od hranice obce). V tiskovém výstupu odpovídají tyto položky znakům O1 – O6. Tuto tabulku se snaží aplikace podle dostupných dat přednastavovat.

Další část dialogu je již věnována samotnému výpočtu hodnoty věcného břemene. Slouží spíše k zobrazení hodnot z výpočtu pro Vaši informaci. Po potřeby ocenění je nutno pouze zvolit v položce Doba trvání věcného břemene a stupeň omezení vlastnického práva. Tento údaj vstupující do výpočtu může vyjadřovat míru omezení vlastnických práv vlastníka zřízeným věcným břemenem.

Výpočet a tiskový výstup

EBremena2

Ze zadaných údajů aplikace spočítá, s využitím vnitřních databází, hodnotu věcného břemene a další pomocné veličiny (Hodnotu pozemku, obvyklou výši nájmu apod.) Z těchto hodnot pak sestaví tiskový report obsahující ocenění daného pozemku. V tiskovém reportu je přesná specifikace oceňovaného pozemku, rekapitulace právních předpisů použitých pro ocenění a kompletní postup ocenění.

Součástí ocenění mohou být i další položky specifické podle koncového zákazníka, např. náhrady sjednané za konkrétní typ věcného břemene (pilířky, rozvodné skříně, stožáry apod.)

Všechna provedená ocenění jsou ukládána pod Vaším uživatelským účtem do databáze. Můžete se k nim kdykoliv bez problémů vracet, modifikovat je a kopírovat do nových ocenění.